Staat voor... Statuten Leden raad van bestuur Jaarverslag Contact Bestuursdocumenten

INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEKWERK EN CULTUUR

INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEKWERKING EN CULTUUR - IVEBIC Hemiksem-Schelle


STATUTEN – bijgewerkt tot 11 september 2013 -

Opgericht op 11 april 2003
Statuten gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering van 19 december 2013


TITEL I – VENNOTEN, NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1
Tussen de gemeenten Schelle en Hemiksem werd, in toepassing van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking,
op elf april tweeduizend en drie, een opdrachthoudende vereniging opgericht onder de naam ‘Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur, Hemiksem-Schelle’, afgekort ‘IVEBIC Hemiksem-Schelle’.
Deze opdrachthoudende vereniging wordt in navolgende statuten steeds genoemd ‘de vereniging’.

Artikel 2
Overeenkomstig artikel 11 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, heeft de vereniging geen handelskarakter en vormt zij een publiekrechtelijke rechtspersoon.
Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door voornoemd Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, zijn de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 3
De vereniging heeft als doel het oprichten en exploiteren van een intergemeentelijke openbare bibliotheek voor de gemeenten Schelle en Hemiksem, het aanstellen van een cultuurbeleidscoördinator en het nastreven van de doelstellingen vervat in artikel 3 van het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, dat uitdrukkelijk samenwerkingsverbanden tussen gemeenten aanmoedigt.

Artikel 4
De zetel van de vereniging is gevestigd op het Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1 in 2620 Hemiksem.

Artikel 5
De vereniging wordt opgericht voor de duur van achttien jaar. Tijdens deze periode is geen uittreding mogelijk.
Indien de duur van de vereniging verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.


TITEL II – KAPITAAL EN INBRENGEN – TOETREDING, ONTSLAG, ARBITRAGE EN UITSLUITING VENNOTEN

Artikel 6
Elke deelnemer brengt zijn huidige bibliotheekcollectie en –uitrusting in eigendom in, waarvan voorafgaandelijk een inventaris wordt opgemaakt door een bedrijfsrevisor. De goederen worden gewaardeerd, aan de boekhoudkundige waarde. Deze inventaris wordt bij de oprichtingsakte gevoegd.
De deelnemende gemeenten stellen ten behoeve van de vereniging de noodzakelijke ruimten ter beschikking.

Artikel 7
Beide deelnemers verbinden er zich toe om jaarlijks door de gemeenteraad een dotatie te laten goedkeuren die ten behoeve van de vereniging in de boekhouding wordt ingeschreven voor de globale werking van de vereniging.
De bijdrage in deze kosten wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in elke deelnemende gemeente en mag niet meer bedragen dan 20 EUR/inwoner (100 %), jaarlijks indexeerbaar (basisindex = gezondheidsindex januari 2003).
(aantal inwoners = laatst gepubliceerd aantal door het Rijksregister in het Belgisch Staatsblad)

Artikel 8
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag niet lager zijn dan het bedrag dat terzake voorgeschreven is voor de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, en wordt ten belope van één derde volgestort.
Het kapitaal mag ingebracht worden in valuta of door inbreng in natura. De inbreng in natura wordt gewaardeerd op grond van een verslag van een bedrijfsrevisor.

Artikel 9
Duizend aandelen worden verdeeld in verhouding tot de kapitaalinbreng. Bij een eventuele opheffing of ontbinding van de vereniging is 1 aandeel gelijk aan 1/1000 van het kapitaal.
De deelnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inbrengen en zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van de aandelen die hem zijn toegekend.

Artikel 10
Bij geschillen waarbij door consensus geen oplossing kan bereikt worden en die de goede verstandhouding in de vereniging kunnen hypothekeren, hebben de deelnemers de mogelijkheid een overeenkomst tot arbitrage te sluiten teneinde een arbiter aan te stellen conform de bepalingen betreffende de arbitrage opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek (artikelen 1676 tot en met 1723).
Eén van de deelnemers kan door de algemene vergadering worden uitgesloten wegens vastgestelde niet-naleving van de verbintenissen ten opzichte van de vereniging. Gezien er maar twee deelnemers in de vereniging zijn, heeft dit automatisch de vervroegde ontbinding voor gevolg.

Artikel 11
De beheersoverdracht in de vereniging omvat: het beheren en uitbouwen van een bibliotheekwerking, het tewerkstellen van een cultuurbeleidscoördinator en het nastreven van de doelstellingen vervat in artikel 3 van het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.


TITEL III – ORGANEN

Artikel 12
De vereniging beschikt over een algemene vergadering en een raad van bestuur
Er zullen adviesorganen opgericht worden om de raad van bestuur en de algemene vergadering te adviseren. Zij zullen samengesteld worden zoals bepaald in het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.
De leden van de adviesorganen worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de deelnemers.
In elk geval heeft de gemeente die geen kandidaat heeft voorgedragen voor benoeming in de raad van bestuur wel het recht voor benoeming van één of meer kandidaat-leden in de adviesorganen.

Artikel 13
De werkingsmodaliteiten van de verschillende organen worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement dat vastgesteld wordt door de oprichtingsvergadering en gewijzigd kan worden door een eenvoudige beslissing van het betrokken orgaan.


TITEL IV – RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit vier leden, waarvan elke gemeente er twee voordraagt.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering, dan doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.
Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie verenigingen.

De voorgedragen bestuurders moeten zetelen als natuurlijke personen. De bestuurders kunnen niet zetelen in de raad van bestuur via een vennootschap.

Artikel 15
Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, niet van toepassing.
Artikel 16
De duur van een mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.
Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege :
a) na de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden;
b) bij het verlies om enige andere reden van het gemeentelijk mandaat, waarvan hij drager was op het ogenblik van zijn benoeming;
c) wanneer door de deelnemer die de bestuurder heeft voorgedragen een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen.

Artikel 17
De algemene vergadering, beslissend bij eenparigheid en na de raad van bestuur gehoord te hebben, heeft altijd het recht, in geval van wanbeheer, een bestuurder uit zijn ambt te ontslaan en tot zijn vervanging over te gaan. Deze beslissing dient gemotiveerd te worden en wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht aan de betrokken bestuurder, aan de deelnemer die hij vertegenwoordigt en aan de raad van bestuur. In zijn vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bij artikel 18 voorziene procedure.

Artikel 18
Een bestuurder die ontslag neemt, brengt dit ter kennis per aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. In zijn vervanging wordt voorzien op dezelfde wijze als voor de benoeming voor bestuurders. De in de plaats tredende bestuurder zal het mandaat van zijn voorganger beëindigen.

Artikel 19
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vereniging. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Artikel 20
Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een opdrachthoudende vereniging, bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten :

- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris
- provinciegriffier
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechterlijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de vereniging
- behoudens wat bepaald is in artikel 24 2e lid van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie die belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 21
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, worden, binnen de twintig dagen, digitaal verstuurd aan de deelnemers en aan de bestuurders.
De notulen liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.
Op verzoek van een raadslid vraagt het deelnemende bestuur om de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De vereniging stelt de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking aan het deelnemende bestuur en het deelnemende bestuur bezorgt ze aan het raadslid.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Artikel 22
Een bestuurder mag niet :
1° aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de vereniging zijn gesloten;
3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de vereniging. Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
4° optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Artikel 23
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door twee rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Elke gemeente kan hiertoe één afgevaardigde aanduiden onder de raadsleden van de gemeente, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Een of meer leden van het leidinggevend personeel van de vereniging kunnen met raadgevende stem zitting hebben in de raad van bestuur. Hun mandaat beïnvloedt het toegestane aantal leden niet.

Artikel 24
De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de vereniging.

Artikel 25
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter en de ondervoorzitter mogen voor de raad van bestuur niet voorgedragen zijn door dezelfde deelnemer.
Het voorzitterschap en ondervoorzitterschap van de verschillende organen wordt steeds toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd lid van het orgaan, dat tevens gemeenteraadslid is of burgemeester of schepen van een aangesloten gemeente.

Artikel 26
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de vergadering geleid door de bestuurder die onder de aanwezigen het meeste dienstjaren in de raad van bestuur bezit.
Wanneer meerdere aanwezigen hiervoor in aanmerking komen, zal de oudste onder hen het voorzitterschap waarnemen.

Artikel 27
De raad van bestuur waaraan beslissingsrecht is toegekend, is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking of krachtens de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 28
Tenzij bijzondere machtiging van de raad van bestuur, worden de stukken welke de vereniging verbinden, ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan altijd voor bepaalde gevallen één of meerdere bestuurders machtiging geven om de vereniging te verbinden.

Artikel 29
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging dit vergt. Hij wordt acht dagen vooraf samengeroepen door de voorzitter of , bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid of bij weigering van de voorzitter of de ondervoorzitter wordt de raad van bestuur samengeroepen door twee bestuurders.
De oproeping bevat de agenda.
Op verzoek van één van de deelnemers kan een punt, dat niet op de agenda vermeld is, bij hoogdringendheid ter zitting worden behandeld.

Artikel 30
De raad van bestuur stelt binnen een termijn van drie maanden na de goedkeuring van de statuten en na onderhandelingen conform de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten daarbij, een administratief en geldelijk statuut op, met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur, en in voorkomend geval, een arbeidsreglement conform de wettelijke bepalingen die gelden voor het contractuele personeel.
Het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement worden, binnen de twintig dagen meegedeeld aan alle deelnemers en aan de Vlaamse regering.
Bij wijzigingen worden de besluiten binnen de twintig dagen aan de leden van de raad van bestuur en aan de deelnemers van de zitting van de raad van bestuur bezorgd.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.

Artikel 31
In de vereniging legt de raad van bestuur aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw beleidsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. De eerste evaluatieperiode kan korter zijn dan zes jaar, gelet op de datum van oprichting.
Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Artikel 32
De vereniging kan bij gemotiveerd besluit van de raad van bestuur leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen.

Artikel 33
De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van de op voordracht van elke gemeente afzonderlijk benoemde leden, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder beschikt over één stem.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige leden.
Het stemmen bij volmacht is toegelaten. Een bestuurder kan hoogstens één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk volmacht geeft.
De volmacht moet de naam van beiden vermelden, alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor volmacht wordt verleend.
Indien op een zitting de bestuurders niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen de vijftien dagen. De raad kan dan geldig beslissen, welke ook het getal van de aanwezigen is, doch enkel voor de punten die bij de eerste oproeping op de dagorde werden geplaatst.
In de oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar dit artikel.
Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen de dertig dagen. Bij nieuwe staking van stemmen zal het voorstel voor beslissing voorgelegd worden aan de algemene vergadering.
Besluiten inzake benoemingen en voordrachten van kandidaten, evenals personenkwesties, worden bij geheime stemming genomen. Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot herstemming tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Staken de stemmen bij herstemming, dan is de oudste verkozen.

Artikel 34
De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal en getekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur. Deze processen-verbaal worden ingebonden en berusten op de zetel van de vereniging.
Binnen de twintig dagen moet aan de leden van de raad van bestuur en aan de deelnemers
een kopie van de verslagen van de zitting van de raad van bestuur gestuurd worden.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de raad van bestuur, wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan de Vlaamse Regering, op de wijze zoals bepaald door het decreet en haar uitvoeringsbesluiten.
Diezelfde overzichtslijst wordt ter inzage van het publiek op de website van de vereniging gepubliceerd.

Artikel 35
De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door maximum vier deskundigen die, na gezamenlijk overleg en na consensus, worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is. Zij worden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van alle organen bijwonen en alle documenten opvragen.

Artikel 36
De raad van bestuur duidt een secretaris aan. De secretaris vervult deze functie bij alle bestuursorganen van de vereniging.
De raad van bestuur beslist tevens over de benoeming of de afstelling van het personeel, bepaalt hun bevoegdheid, hun wedde of vergoeding en in voorkomend geval, hun borgstelling.


TITEL V - CONTROLE

Artikel 37
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een commissaris. Die wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hij is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt en bevoegdheid regelen


TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 38
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.
Zij worden rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden.

In de algemene vergadering mag elke deelnemer één lid per 2000 inwoners aanduiden, als volgt :
(aantal inwoners = het aantal gepubliceerd door het Rijksregister in het Belgisch Staatsblad in het jaar voorafgaand aan de oprichting van de vereniging)

Van 1 tot 2000 inwoners : 1 lid
Van 2001 tot 4000 inwoners : 2 leden
Van 4001 tot 6000 inwoners : 3 leden
Van 6001 tot 8000 inwoners : 4 leden
Van 8001 tot 10000 inwoners : 5 leden
Van 10001 tot 12000 inwoners : 6 leden

In de algemene vergadering beschikt elke deelnemer over 50 stemmen, verdeeld onder haar vertegenwoordigers aanwezig op de algemene vergadering.

Artikel 39
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger geldt voor de volledige duur van de legislatuur. Wel neemt de gemeenteraad nog steeds de vaststelling van het mandaat voor elke algemene vergadering.
De door de raad van bestuur vastgestelde agenda van de algemene vergadering wordt uiterlijk vijf en veertig kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Artikel 40
De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vereniging of in elke andere plaats aangeduid in de uitnodiging. Zij wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De jaarvergadering heeft plaats in de loop van de maand juni op de zetel van de vereniging.

Artikel 41
Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 40, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Artikel 42
De raad van bestuur mag een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vereniging dit vordert.
Een buitengewone algemene vergadering moet eveneens belegd worden op verzoek van een deelnemer of op verzoek van de commissaris - revisor.
In dat geval is de verzoeker gehouden in zijn aanvraag de punten aan te duiden welke op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe werd gedaan.

Artikel 43
De uitnodigingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van uitnodigingsbrieven welke tenminste twintig dagen voor de vergadering aan de deelnemers
De uitnodiging bevat de dagorde en worden vergezeld van de door de raad van bestuur aan de algemene vergadering te onderwerpen documenten.

Artikel 44
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door degene die hem vervangt overeenkomstig artikel 26 van de statuten. De secretaris van de raad van bestuur vervult de functie van secretaris van de algemene vergadering.

Artikel 45
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld indien de twee deelnemers vertegenwoordigd zijn.
Wordt aan de vereiste van vertegenwoordiging niet voldaan, dan mag de algemene vergadering, opnieuw samengeroepen binnen de twee maanden, geldig beslissen welke ook haar samenstelling zij, over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproeping wordt uitdrukkelijk verwezen naar dit artikel.
De besluiten worden genomen bij éénparigheid.

Artikel 46
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden in een register ingebonden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Kopie van deze processen-verbaal wordt binnen de twintig dagen aan de deelnemers gestuurd.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de algemene vergadering, wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan de Vlaamse Regering, op de wijze zoals bepaald door het decreet en haar uitvoeringsbesluiten.
Diezelfde overzichtslijst wordt ter inzage van het publiek op de website van de vereniging gepubliceerd.

Artikel 47
De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de vereniging kunnen toegekend worden.


TITEL VII – JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 48
Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar. Het eerste boekjaar begint op de datum van de oprichting van de vereniging en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 49
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.
In de vereniging worden de jaarrekeningen vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen.
De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de revisor.

Artikel 50
Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid van artikel 49, dan wordt binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in artikel 49, worden voorgelegd.
De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht.
Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.

Artikel 51
Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven :
1) bij winst :
a) vijf procent voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve tien procent van het kapitaal heeft bereikt.
b) dotatie aan de beschikbare reserve ten bedrage van vijfentwintig procent met een maximum tot vijfentwintig procent van het kapitaal.
c) op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering een bestemming geven aan het saldo.

Artikel 52
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagen en te beslissen over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk twintig dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de Vlaamse regering
wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.
De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 45.


TITEL VIII - WIJZIGING STATUTEN

Artikel 53
De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen.
Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.
De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

Artikel 54
Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

Artikel 55
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en bekendgemaakt.
Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, binnen een termijn van negentig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de goedkeuringstermijn.

Artikel 56
De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.
Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting.


TITEL IX – VERLENGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 57
Na afloop van de in artikel 5 bepaalde duur kan de vereniging, met eenparigheid van stemmen, opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.
Op verzoek van één van de deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door alle deelnemers, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen.
De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging, wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.
De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging.

Artikel 58
Op verzoek van één van de deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, tot de vervroegde ontbinding van de vereniging beslissen.
Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een directiecomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het voltallige personeel van de opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.
De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.
De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.

Het netto maatschappelijk actief zal aan de deelnemers worden uitgekeerd naar evenredigheid van het aantal geplaatste aandelen.


Robert Mennes François Boddaert Inge Cornelis
Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris